Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcejX

Konkurs SMS NAGRODY WRĘCZONE

 

                              W dniu 24.02.2017r. w siedzibie firmy FASER SA

w Tarnowskich Górach odbyło się uroczyste przekazanie 2 aparatów

powietrznych APS-4N/1800W.

         Aparaty stanowiły nagrodę główną w konkursie SMS organizowanym

przez naszą Fundację w okresie od 01.09.2016r. do 30.11.2016r. przy

wsparciu firmy FASER SA.

              Nagrodę wręczali w imieniu FASER SA

                              Dyr  Krzysztof STROBA

                              Dyr. Jerzy PYKA

                                           w imieniu FROP

                              Dyr  Bogdan  ŚMIEŁOWSKI

                              Dyr. Aleksandra KOZIEŃ

            Szczęśliwi odbiorcy nagrody to strażacy

Jednostki OSP – MIĘDZYLEŚ  pow. WĘGRÓW  woj. MAZOWIECKIE.

 

3 x M

 

FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  informuje , że decyzją

 Komisji Konkursowej  konkursu  „APARATY –FROP” nagrodzone zostały

następujące jednostki:

 NAGRODA GŁÓWNA     - 2  aparaty  powietrzne firmy  FASER

 OSP MIĘDZYLEŚ   woj. mazowieckie

 

 Nagroda pocieszenia - 5 profesjonalnych latarek

OSP  MIKLUSZOWICE  woj. małopolskie

 

Nagroda pocieszenia - 10 podkoszulków

 OSP  MYSŁÓW  woj. dolnośląskie

 

Gratulujemy wygranej każdej z jednostek.

 

O formie przekazania nagród , poinformujemy zainteresowane jednostki  oddzielnym pismem.

 

Przewidywany termin odbioru  nagród 10-15 luty 2017 rok.

 

 

 


Regulamin konkursu Fundacji Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej


§1 Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs SMS "FROP- APARATY"( „Konkurs”).

2. Fundacja Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej z siedzibą w Krakowie, os. Zgody 18, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000055995, NIP 521-00-02-019 („Organizator”) jest organizatorem konkursu „FROP -APARATY”.

 3. Konkurs promowany jest za pomocą wiadomości SMS i e-mail, www.frop.pl , www.frop.eu, lub w innych mediach reklamowych. Konkurs ma charakter testu wiedzy, przy czym może być to wiedza ogólna lub specjalistyczna, z wykorzystaniem sprawdzianu spostrzegawczości i zręczności uczestników. Mechanizm wyłaniania osób uprawnionych do nagrody spośród tych,   którzy pomyślnie przeszli test wiedzy, a następnie udzielili najciekawszej odpowiedzi   na Zadanie/Pytanie Finałowe.

4. Konkurs rozpocznie się :

w dniu 1 września 2016. o godzinie 00:00 i trwać będzie  do 30 listopada 2016 r            do godziny 23:59.

5. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Wzięcie udziału w konkursie możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego zarejestrowanego we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej.  


§2 Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego, spełnia wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu oraz przystąpiła do Konkursu przez dokonanie czynności określonych                w § 3 pkt. 1 Regulaminu („Uczestnik”). 

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Rady Fundacji  i Zarządu  Fundacji Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej oraz pracownicy :TELEAUDIO DWA Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, operatorów sieci komórkowych działających na obszarze RP (PTK Centertel Sp. z o.o., PTC S.A., Polkomtel S.A., P4 Sp. z o.o.) oraz krewni pracowników wymienionych spółek w linii prostej i w bocznej. Powyższy warunek zwycięzca potwierdza przed odbiorem wygranej.

3. W przypadku uczestnictwa w Konkursie wbrew ograniczeniom określonym w pkt. 2 osoby te nie nabywają prawa do wygranej, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązane są wygraną zwrócić.

4. Uczestnik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie        (w tym zrezygnować z otrzymywania informacji SMS związanych z konkursem) wysyłając    e-mail na adres: sekretariat@frop.pl,  FROP  31-976 Kraków , os. Szkolne 8/36 -  podając swój numer telefonu .


§3 Przebieg Konkursu.

1. Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach od 1 września 2016 roku od godziny 00:00 do 30 listopada 2016 roku  do godziny 23:59 wysłać SMSa:

 

pod numer 7243 prefiks OSP lub PSP  i CAŁY NUMER OPERACYJNY JEDNOSTKI ,

( np. OSP – 000... itd ,  lub  PSP – 000... itd ).

Koszt  wysłania jednego SMS-a wynosi  2 zł/2,46 zł z VAT.

 

2. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

3. Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość SMS                  z zadaniem konkursowym :

Świetnie! Teraz podaj kto jest polskim producentem aparatów powietrznych  i  wymyśl  reklamę tego sprzętu lub firmy. Swoja odpowiedz prześlij pod 7243 /2,46zlzVAT

 

3.a. Odpowiedzi na zadanie konkursowe należy udzielać po otrzymaniu zadania                        i zaznajomieniu się z jego treścią. Uwaga! Liczba znaków ze spacjami w wiadomości SMS nie powinna przekraczać 160 znaków, nie należy używać polskich znaków.  Odpowiedź  tę należy wysyłać za pomocą SMS pod numer wskazany przez Organizatora zgodnie                z instrukcją otrzymaną w wiadomości SMS z zadaniem.

4. Po wysłaniu SMSa z odpowiedzią na pytanie Uczestnik otrzymuje SMSa:

 

Dziękujemy za przesłanie smsa. Ze zwycięzcami skontaktujemy się po zakończeniu konkursu! POWODZENIA

 

5. Uczestnicy, którzy prawidłowo rozwiązali i odpowiedzieli na zadanie zostaną umieszczeni na liście ogłoszonej na stronie: www.frop.pl      www.frop.eu , oraz na FB.

6. Podstawowe kryteria oceny Zadania/Pytania są następujące: pomysłowość, zwięzłość       i oryginalność odpowiedzi. 

7. Niezależna Komisja Konkursowa ma prawo nie przyjąć do Konkursu odpowiedzi niezgodnych z Zadaniem/Pytaniem zawartym w SMS-ie. Jednemu Uczestnikowi Konkursu, Niezależna Komisja Konkursowa może przyznać tylko jedną nagrodę główną  i 2 nagrody pocieszenia.

8. Po zakończeniu Konkursu Organizator ustali listę osób uprawnionych do nagród. Spośród tych Uczestników, którzy poprawnie odpowiedzieli na zadanie konkursowe, komisja wybierze 3 najciekawsze odpowiedzi. Z pośród nich zostanie wyłoniona nagroda główna. Pozostałe     2 będą nagrodami pocieszenia.

9. Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu Konkursu w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych,  na podstawie najciekawszych odpowiedzi na Zadanie/Pytanie Finałowe               z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu, spośród wszystkich Uczestników  Konkursu, którzy odpowiedzieli na Zadanie/Pytanie Finałowe. 

10. Jednemu Uczestnikowi Niezależna Konkursu Komisja Konkursowa może przyznać tylko jedną nagrodę.

11. W celu przekazania nagrody, nagrodzony uczestnik (Zwycięzca), jest zobowiązany podać swoje pełne dane osobowe niezbędne do przekazania nagrody  (tj. imię, nazwisko, adres, oraz dane jednostki wraz adresem gdzie ma być przekazana nagroda: ulica,              nr domu/, kod pocztowy, miejscowość. Podanie danych jednostki jest obowiązkowe, danych osobowych jest dobrowolne.

12. Zwycięzca, któremu  Niezależna  Komisja Konkursowa przyznana nagrodę, zostanie       o tym powiadomiony telefonicznie przez Organizatora (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał wiadomość SMS). Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do Uczestnika w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z danym Uczestnikiem podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie    na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.

13. W przypadku nieodebrania telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika, który spełnia warunki niniejszego Regulaminu uprawniające do gry o nagrody. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, dana nagroda przechodzi    do dyspozycji Organizatora.


§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:

a) nagroda główna - 2  aparaty  powietrzne firm  FASER o wartości 3000 zł brutto każdy, nagrodę wygrywa jedna osoba (OSP ),

b) nagrody pocieszenia - 5 profesjonalnych latarek, wygrywa 5 osób,

c) nagrody pocieszenia – 10 podkoszulków, wygrywa  1 osoba ( OSP ),

    (napisy: tył : STRAŻ, przód: LOGO OSP/PSP).

Łączna pula nagród to  8000 zł  (osiem tysięcy złotych ) brutto.

2. Nagroda w konkursie, której wartość przekroczy 760 zł brutto zostanie wydana Zwycięzcy po wpłaceniu przez niego należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwycięzca winien wpłacić podatek w ciągu 14 dni od momentu poinformowania o wygranej. O numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić należny podatek, zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie przez Przedstawiciela Organizatora Konkursu.

3. Nagrody zostaną wysłane na podany przez uprawnionych Uczestników numer konta bankowego lub adres w ciągu 14 dni od daty poinformowania laureatów o wygranej, przesyłką pocztową bądź kurierską, wedle wyboru Organizatora. W przypadku nieodebrania przesyłki zostanie ona zwrócona do siedziby Organizatora, skąd odpowiednio Zwycięzca bądź uprawniony uczestnik będzie mógł ją odebrać w ciągu 14 dniu osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie wysłana na pisemną (na adres Organizatora) prośbę adresata przesyłki przesłaną w ciągu 7 dni, przy czym koszt ponownego wysłania przesyłki pokrywa adresat przesyłki.

4. Nagrodę główną  można przekazać nieodpłatnie  innej jednostce za zgodą Organizatora konkursu.


§5 Prawidłowość przebiegu Konkursu

1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator Konkursu.

2. Wątpliwości Organizatora co do prawidłowości odpowiedzi Uczestników oraz prawidłowości przebiegu Konkursu rozstrzygał będzie Organizator lub wskazana przez niego osoba.

3. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony      z udziału w Konkursie. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Uczestnik znał Zadanie/Pytanie Finałowe, odpowiedział na nie zanim zostało ono zadane lub korzystał        z innej pomocy nieprzewidzianej niniejszym Regulaminem.   


§6 Postępowanie Reklamacyjne  

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie        w formie pisemnej (listem poleconym), na adres korespondencyjny: Fundacja Rozwoju Ochrony  Przeciwpożarowej ,  31-976 Kraków, os Szkolne 8/36 z dopiskiem " FROP - APARATY” do dnia 10 grudzień 2016 r.

2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz  .

3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania listu. 

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później             niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. 

5. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.   


§7 Ochrona Danych Osobowych  

1. Zwycięzcy konkursu mają praco do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja konkursu oraz wysyłka nagród. 

3. Po zakończeniu konkursu w terminie 30 dni od zakończenia konkursu,  dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych.


§8  Postanowienia Końcowe 

1. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie www.frop.pl   www.frop.eu   i  FB

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

 

Dane kontaktowe

FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ


31-623 Kraków, os.PIASTOW 19 m.18
Tel./Fax : 12 – 642 13 28
kom. 502 405 761 / 883 313 140
e–mail: sekretariat@frop.pl

Napisz do nas


Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabronione.
Copyright 2016 @ frop.pl
Strona główna Aktualności Konkurs Statut Zakłady Rada fundacji Kontakt tworzenie stron internetowych kraków