Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcejX

Statut

STATUT

FUNDACJI ROZWOJU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ROZDZIAŁ I. Postanowienie ogólne.

§ 1

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”
Zwana dalej „FUNDACJĄ” ustanowiona została przez Fundatorów- Założycieli
w akcie notarialnym z dnia 28 września 1990 roku sporządzonym przez
Notariusza Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie/Repertorium nr A-V-1458/1990/
Działa na podstawie przepisów prawa polskiego o fundacjach, oraz przepisów
niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§ 4.

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 5.

Fundacja ma charakter otwarty, a czas jej trwania nie jest ograniczony.

§ 6.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 7.

Fundacja może używać nazwy będącej tłumaczeniem jej nazwy polskiej w języku
obcym, oraz ustalić i stosować odznakę według wzoru dozwolonego prawem
i zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§ 8.

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Fundacja Rozwoju
Ochrony Przeciwpożarowej” i pieczątki podłużnej o treści zgodnej z jej nazwą
i danymi identyfikacyjnymi.

ROZDZIAŁ II. Cele Fundacji.

§ 9.

Działalność Fundacji zmierza do rozwoju zawodowych straży pożarnych, oraz wspiera działalność ochotniczych straży pożarnych, jej celem jest poprawa skuteczności funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności przyczynienia się do:

1) postępu naukowo-technicznego i podnoszenia kultury technicznej straży pożarnych,

2) poprawy zaopatrzenia materiałowo-technicznego straży pożarnych,

3) wymiany międzynarodowej strażaków zawodowych i członków ochotniczych straży pożarnych,

4) rozwoju ruchu badania historii i współorganizowania muzealnictwa pożarniczego,

5) poprawy warunków socjalno-bytowych załóg jednostek ochrony przeciwpożarowej.

§ 10.

Swoje cele Fundacja realizuje głównie poprzez:
1) gromadzenie i efektywne wykorzystywanie środków finansowych i rzeczowych,
otrzymywanych z kraju i zagranicy
2) pomnażanie pozyskanych środków na drodze własnej działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności: produkcyjnej, usługowej, wydawniczej, handlowej i marketingowej.
3) wspieranie działalności statutowej ochotniczych straży pożarnych i poradnictwo w pozyskiwaniu przez nie dochodów własnych,
4) stwarzanie warunków twórczej i efektywnej pracy w dziale rozwoju ochrony przeciwpożarowej, udzielanie stypendiów, organizowanie konkursów, targów, wystaw, praktyk zagranicznych itp.
5) współdziałanie z zainteresowanymi organami administracji państwowej, instytucjami
i innymi jednostkami organizacyjnymi,
6) powołanie „Funduszu Pomocy Poszkodowanym Ratownikom”,
7) wspieranie prac naukowo-badawczych oraz promowanie nowych rozwiązań technicznych w zakresie realizowanych przez jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej zadań ustawowych.

§ 11.

Fundacja prowadzi swoją działalność na podstawie programów i planów określających szczegółowe zadania, okres ich realizacji i przeznaczone środki.

ROZDZIAŁ III Organy Fundacji

§ 12.

Organami Fundacji są:
1. Zgromadzenie Fundatorów zwane w dalszej części statutu „Zgromadzeniem”.
2. Rada Fundacji zwana w dalszej części statutu „Radą”.
3. Zarząd Fundacji zwany w dalszej części statutu „Zarządem”.
§ 13.

W ramach Fundacji, spośród osób cieszących się ogólnie uznanym autorytetem i prestiżem, może być powołany Honorowy Prezydent Fundacji, który poprzez swoją działalność w sposób znaczący wspierać będzie idee i cele fundacji.

§ 14.

1) Zgromadzenie Fundatorów stanowią wszyscy Fundatorzy.
2) Zgromadzenie wyraża wolę wszystkich Fundatorów, co do zasad działania Fundacji.
3) Sposób działania Zgromadzenia określają Fundatorzy.
4) Postanowienia Zgromadzenia Fundatorów obwieszcza jego Przewodniczący, wybrany
spośród Fundatorów.
5) Zgromadzenie Fundatorów powołuje, spośród osób fizycznych lub prawnych na
wniosek jednego z Fundatorów, członków Rady. Decyzje podejmuje Zgromadzenie
zwykłą większością głosów przy pełnej obecności jego członków
6) Zgromadzenie Fundatorów może zobowiązać Zarząd do określonych działań w ramach
7) realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 15.

Każda osoba prawna lub fizyczna, która przekazała na rzecz Fundacji środki finansowe lub rzeczowe jest darczyńcą. Darczyńca może wskazać przeznaczenie ofiarowanych przez siebie środków z tym, że musi uzyskać akceptację Zarządu.

§ 16.

1) W skład Rady Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy oraz Darczyńcy, a także inne osoby cieszące się znacznym autorytetem w środowisku pożarniczym i poza nim oraz mogące przyczynić się do rozwoju Fundacji. Kadencja Rady trwa trzy lata.
2) Członkowie Rady pełnią swe funkcje nieodpłatnie.
3) Do kompetencji i zadań Rady w szczególności należy:
a. Pozyskiwanie nowych Darczyńców oraz propagowanie idei Fundacji Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej,
b. Dokonywanie zmian w niniejszym statucie oraz przedstawianie interpretacji jego postanowień przy czym zmian w statucie dokonuje Rada w drodze uchwały odjętej w sposób tajny, większością co najmniej dwu trzecich głosów, w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady.
Zmiana statutu wchodzi w życie po dopełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie o fundacjach,
c. Uchwalanie regulaminu Rady i zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz regulaminu „Funduszu Pomocy Poszkodowanym Ratownikom”,
d. Powoływanie i odwoływanie Honorowego Prezydenta Fundacji oraz Honorowego Przewodniczącego „Funduszu Pomocy Poszkodowanym Ratownikom” - w drodze jawnego głosowania przy obecności co najmniej połowy jej członków,
e. Zatwierdzanie planów i programów wieloletnich działalności Fundacji przedstawionych przez Zarząd,
f. Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
g. Przyznawanie nagród oraz wyróżnień honorowych dla osób szczególnie zasłużonych dla Fundacji.
4) Do zwoływania posiedzeń Rady upoważniony jest Prezydent, Fundatorzy oraz Dyrektor Zarządu. Uchwały podejmowane są przez Radę zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków w sposób jawny, chyba że zgłoszony zostanie formalny wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego. Prawo zgłoszenia takiego wniosku ma każdy z Fundatorów obecny na posiedzeniu. Powyższa zasada nie dotyczy tych przypadków, dla których określono odrębne uregulowania w niniejszym statucie.
5) Rada wyłania ze swego grona Prezydium Rady w składzie:
Rezydent Fundacji, 2-wicerezydentów, sekretarz. Prezydium reprezentuje Radę między posiedzeniami.
Do kompetencji i zadań Prezydium należy:
a. Opiniowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu,
b. Udzielanie pomocy w bieżącej działalności Zarządu.
6) Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezydent w miarę zaistniałych potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
7) Instancją odwoławczą od rozstrzygnięć Prezydium jest Rada, której decyzje są ostateczne w zakresie spraw nie będących w kompetencji właściwych sądów.

§ 17.

1. Zarząd Fundacji składa się z Dyrektora oraz 1-3 członków Zarządu.
Dyrektor Zarządu jest powołany przez Radę. Członków Zarządu powołuje Dyrektor.
2. Zarząd kieruje działalnością fundacji z upoważnienia Fundatorów. Podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji innych organów. Zarząd pełni funkcje dyrekcji Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Zarząd tworzy i likwiduje Zakłady Fundacji oraz powołuje i odwołuje pełnomocników Zarządu.
4. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Fundacji składa Dyrektor Zarządu lub z jego upoważnienia dwaj członkowie Zarządu. Oświadczenia woli składa się w ten sposób, że pod nazwą Fundacji osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
5. Zarząd co roku, do 31 marca przedkłada pisemne sprawozdanie z działalności Fundacji, Radzie.
6. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę.

ROZDZIAŁ IV. Majątek i dochody Fundacji

§ 18.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się wkłady Fundatorów oraz wszelkie dobra nabyte i zgromadzone w czasie jej istnienia.
2. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z Fundatorów lub Darczyńców z Fundacji, niezależnie od przyczyny wystąpienia, wniesione przez niego środki majątkowe na fundusz fundacyjny nie podlegają zwrotowi. Sposób wystąpienia z Fundacji określa Rada.
3. Środki majątkowe wniesione przez Fundatorów lub inne osoby stają się własnością Fundacji w rozumieniu przepisów o własności mienia.
4. Dochodami Fundacji są:
a. Wpływy z działalności gospodarczej,
b. Subwencje, darowizny i zapisy,
c. Odsetki bankowe,
d. Inne wpływy.

§ 19.

Fundacja może nieodpłatnie przekazywać lub wydzierżawić strażom pożarnym sprzęt lub inne środki materialne służące rozwojowi ochrony przeciwpożarowej.

§ 20.

Z funduszy Fundacji mogą być finansowane dotacje przeznaczone na realizację przedsięwzięć wspierających ochronę przeciwpożarową.

§ 21.

Przedmiot i zakres działalności gospodarczej Fundacji, zasady gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej określa załącznik nr 1 do statutu.

ROZDZIAŁ V. Likwidacja Fundacji

1. Uchwałę o likwidacji Fundacji na skutek zrealizowania celów, wyczerpania środków lub innych przyczyn podejmuje Rada w drodze uchwały podjętej w sposób tajny, większością co najmniej dwu trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady.
Równocześnie z tą uchwałą Rada wyznacza likwidatora.
2. Po likwidacji Fundacji fundator ma prawo wskazania przeznaczenia wniesionych środków. O wykorzystaniu środków majątkowych po przeprowadzeniu likwidacji decyduje Rada.
3. Uchwała o likwidacji podlega zatwierdzeniu zgodnie z przepisami ustawy o fundacjach.

 

Dane kontaktowe

FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ


31-623 Kraków, os.PIASTOW 19 m.18
Tel./Fax : 12 – 642 13 28
kom. 502 405 761 / 883 313 140
e–mail: sekretariat@frop.pl

Napisz do nas


Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabronione.
Copyright 2016 @ frop.pl
Strona główna Aktualności Konkurs Statut Zakłady Rada fundacji Kontakt tworzenie stron internetowych kraków